Benzín do zapalovače Remo

Benzín do zapalovače Remo
Benzín do zapalovačů zn. Remo
Kód produktu:
10025
Výrobce:
Remo®
Záruka:
24 měsíců
Skladem kusů:
Původní cena:
dostupnost: Skladem Na dotaz Nejprve zvolte variantu
Parametry produktu
objem
100 ml

Remo benzín do zapalovačů

Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení ES 1272/2008:

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Flam. Liq. 2 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Asp. Tox. 1 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Váš dotaz:
Vaše e-mailová adresa:
Odeslat dotaz