Společnost Šperky4u se zavazuje, že osobní údaje neposkytne, neprodá ani nepronajme třetí osobě. Může dojít k nutnosti poskytnout údaje třetí osobě, ale pouze v případě zákonné povinnosti nebo vymahatelného požadavku státních úřadů.

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. 

Správci osobních údajů, kterým je společnost Šperky4U s.r.o., se sídlem Pospíšilova 281/18, 500 03 Hradec Králové, IČO: 05349486, tímto uděluji do odvolání souhlas, aby zpracovávala mé osobní údaje, a to v tištěné i elektronické formě. Účelem je zjištění potřeb, poskytnutí vhodných obchodních nabídek a benefitů věrnostního programu společnosti Šperky4u.

Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovány zahrnují:

·         jméno, příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo, telefonní a e-mailové spojení

Souhlas uděluji dobrovolně za účelem úspěšného zpracování vytvořené objednávky